หลักสูตรบัณฑิตศึกษาส่งบุคลากรสายวิชาการ อบรม Gap รุ่น 4

วันที่ 29-30 กันยายน พศ.2564

   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ส่งบุคลากรสายวิชาการ อบรม Gap รุ่น 4 (ASEAN UNIVERSITY NETWORK)

               เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2564 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ ส่งเข้าอบรม Gap รุ่น 4 (ASEAN UNIVERSITY NETWORK) จำนวน 8 ท่าน 1) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 2) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต 3) ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง  4) อ.ดร.กาญจนา  ดำจุติ 5) ผศ.ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 6) อ.ดร.นิกร ศรีราช 7) อ.ดร.สุภัทรชัย  ศรีสะใบ  8) อ.ดร.สุมาลี  บุญเรือง  โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เป็นความร่วมมือของสถาบันศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย หรืออาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรากฐานให้กับสังคม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสมาชิกของ AUN ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพิ่มมากขึ้นทำให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจำนวนเป็น 30 สถาบัน และหน่วยงานในประเทศไทย ที่ใช้ระบบ AUN ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)

เอกสารประกอบการอบรม 

  อบรม 29-30 กย 64

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *