พระพรหมบัณฑิตบรรยายเรื่อง"บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ"แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่๒๓ณอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา

 

วันเสาร์ที่๒๗พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐เวลา๑๘.๓๐น. พระพรหมบัณฑิต(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค๒

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบรรยายเรื่อง"บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ" ซึ่งเป็นการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่๒๓จำนวน๑๑๒รูปณอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา