พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานกล่าวให้โอวาทปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาณวัดมงคลรัตนารามเมืองแทมป้ารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา

 

วันเสาร์ที่๓มิถุนายน๒๕๖๐เวลา๑๖.๓๐น. พระพรหมบัณฑิต(ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าคณะภาค๒เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญ
ประจำปีครั้งที่๔๑ณวัดมงคลรัตนารามเมืองแทมป้ารัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา

          วัดมงคลรัตนารามเมืองแทมป้ามีท่านเจ้าคุณพระมงคลรัตนวิเทศเป็นเจ้าอาวาสจัดงานฉลองวัดครบ๓๕ปีพร้อมกับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา