หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

1.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

2.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

3.     อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต

4.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม

5.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวัชชัย ไชยสา