หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

1.     อาจารย์ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส

2.     อาจารย์ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร

3.     อาจารย์ วินัย มีมาก

4.     อาจารย์ ดร.สุวัฒสัน รักขันโท

5.     อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา