หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1.     พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รศ.

2.     อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์

3.     อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์

4.     อาจารย์ ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา

5.     อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์   จิตตานุรักษ์