หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:          รัฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ:     Bachelorof Political Science

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):     รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย):      ..

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelorof Political Science

ชื่อย่อ(อังกฤษ):   B. Pol.Sc.