หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :               หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    

ภาษาอังกฤษ :           Bachelor of Arts Program in Buddhist Management

 

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ไทย)        :   (การจัดการเชิงพุทธ) พุทธศาสตลบัณฑิต

ชื่อย่อ(ไทย)         :   (การจัดการเชิงพุทธ) พธ.บ.

อังกฤษ (ชื่อเต็ม)  :    Bachelor of Arts (Buddhist Management)

อังกฤษ (ชื่อย่อ)    :   B.A. (Buddhist Management)