หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ:                 Bachelor of Public Administration

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):                 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย):                   รป.บ. 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Bachelor of Public Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ):              B.P.A.