การติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ที่อยู่:
คณะสังคมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรึอยุธยา 13170