ติดต่อเรา

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ชั้น M อาคารเรียนรวม โซน B
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรึอยุธยา ๑๓๑๗๐

โทร. ๐๘๖-๐๕๑๐๐๖๒ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์