ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น G ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรึอยุธยา 13170